10 Kommenttia Hesarille

”Ehdotus siitä, että viljelijä vaihtaa tehonavetan härkäpapupeltoon, on yhtä realistinen kuin ehdotus, että journalisti vaihtaisi juttujen kirjoittamisen kuvanveistoon.”

Helsingin Sanomat julkaisi 5.7. laajan Erikoisartikkelin, jossa lupaa juhlallisesti vastata 10 ruokaan liittyvään ilmastokysymykseen. Hienoa, että yksi maamme päämedioista liittyy mukaan keskusteluun ruuan ilmastovaikutuksista, sillä aihe tuntuu tällä hetkellä kiinnostavan erittäin monia.

Hesarin juttu herätti itsessänikin ajatuksia, ja ajattelin tässä nostaa esiin 10 eniten ajatuksia herättänyttä pointtia Hesarin jutusta.

1.”Suomalaisten syömästä ruuasta noin 80 prosenttia on tuotettu kotimaassa.”

Kuitenkin noin 80 prosenttia Hesarin juttunsa lähteinään käyttämistä tutkimuksista on kansainvälisiä, pääasiassa yhdysvaltalaisia. Tähän kiteytyy hienosti se, miten julkisessa keskustelussa helposti sotketaan puurot ja vellit, globaalit ja paikalliset haasteet. Ilmastonmuutos on globaali ongelma. Kuitenkin suomalaiset kuluttajat ja ruoantuottajat pystyvät vaikuttamaan siihen parhaiten lokaaleilla eli paikallisilla ratkaisuilla.

Yhdysvalloissa ruoantuotanto on valtava bisnes ja siellä sen teollistaminen on myös viety pisimmälle maailmassa. Yhdysvaltalaiset maatilat muistuttavat enemmän huippuunsa viritettyä tehdasta, jossa haetaan korkeinta ja tehokkainta mahdollista tuottoa välittämättä sivuvaikutuksista ja lieveilmiöistä.

Suomessa ruoantuotanto on huomattavasti ”inhimillisempää”, vaikka täälläkin on globaalien tehokkuusvaatimusten takia jouduttu osittain siirtymään eettisesti ja ekologisesti kyseenalaisempiin ratkaisuihin.

Globaaleihin ilmastohaasteisiin Suomen pitää luonnollisesti poliittisen päätöksenteon tasolla tarttua myös globaalilla tasolla. Ruoan ilmastovaikutuksista puhuttaessa kuluttajat ja tuottajat pystyvät kuitenkin parhaiten vaikuttamaan paikallisella toiminnalla. Kuluttajina ostakaamme siis laadukasta, eettisesti ja ekologisesti tuotettua suomalaista ruokaa. Vastaavasti tuottajina keskittykäämme kestäviin, eettisiin ja ekologisiin sekä luonnon monimuotoisuutta edistäviin toimintatapoihin.

2.”Kotieläintuotanto on tehottomampaa kuin syödä suoraan peltojen tuotanto.”

Itse olen kokenut heinän syönnin sekä hankalana että epämiellyttävänä. Myöskään ruoansulatukseni ei ole hirveän hyvin pärjännyt isojen heinäannosten kanssa. Lisäksi hyviä heinäreseptejä on hirvittävän hankala löytää.

No joo, vitsit sikseen. Suomalainen nautakarjan tuotanto nojaa pitkälti nurmirehujen käyttöön. Nauta pystyy ruoansulatuksensa avulla hyödyntämään ravinnekoyhänkin heinän paremmin kuin muut eläimet ja huomattavasti paremmin kuin ihminen. Kasvukauden aikana toukokuusta lokakuuhun naudat laiduntavat ulkona, usein kivikkoisilla, vaikeakulkuisilla laitumilla, veden vaivaamilla rantaniityillä ja kaislikoissa, joilla ei mitään kasvinviljelyä voida harjoittaa. Myös suurin osa metsämaista soveltuisi tietyssä sukkessiovaiheessa laitumeksi ja lisäisi maan kasvukykyä, hiilen- ja typensidontaa sekä luonnon monimuotoisuutta. Kasvukauden aikana viljelijöiden pelloilla kasvaa monivuotista heinää, joka korjataan kerran tai useammin vuodessa. Heinäpeltojen maata kuitenkin muokataan korjuun jälkeen mahdollisimman vähän. Näin maa pysyy jatkuvasti kasvipeitteisenä ja mm. hiilensidontakyvyltään ylivertaisena yksivuotisiin ruokakasveihin (esim. viljat, soijapapu) verrattuna.

3.”On kai kohtuutonta olettaa, että kukin viljelijä itse ymmärtäisi, että olisi paras vaihtaa tehonavetta härkäpapupeltoon.”

Lienee myös kohtutonta olettaa, että ne, jotka eivät ammatikseen maata viljele, ymmärtäisivät minkä mittaluokan haaste yllämainittu tuotantosuunnan muutos olisi.

Mainitun ”tehonavetan” rakentaminen on jo itsessään ollut viljelijälle valtava, jopa miljoonaluokan investointi ja voimainponnistus, jonka takaisinmaksuaika on helposti kymmeniä vuosia. Jos viljelijä nyt päättää vaihtaa tuon navettansa härkäpapupeltoon, mikä on navetan käyttötarkoitus jatkossa ja miten sen lainanlyhennykset hoidetaan?

Maatilan tuotantosuunnan muutos on aina viljelijälle suuri haaste, johon lähteminen on riski. Käytössä oleva tuotantosuunta on aina vaatinut investointeja, erikoistumista, kouluttautumista ja työtä. Paljon työtä.

Maanviljelijä joutuu toimimaan ympäristössä, joka on talouden ja toimeentulon kannalta erittäin epävakaa. Tilan tuotanto vaihtelee vuosittain riippuen mm. säästä ja muista vaikeasti ennakoitavista olosuhteista. Pankit ovat viime vuosina kiristäneet laina- ja muita ehtojaan. Tilan tuotteiden kysyntä ja niistä maksettava hinta vaihtelee suuresti. Usein tuotteista maksettava hinta on myös niin pieni, että se juuri ja juuri kattaa tuotantokustannukset tai on jopa niitä pienempi. Kaikkiin edellämainittuihin seikkoihin viljelijän neuvotteluvoima on erittäin pieni. Jos viljelijä siis on löytänyt tuotantosuunnan, joka takaa edes jonkinlaisen toimeentulon, onko realistista vaatia, että hän luopuu siitä ja heittäytyy johonkin täysin uuteen hankkeeseen, jonka taloudellinen kannattavuus on hyvin vaikeasti ennustettavissa ja joka vaatisi mittavia investointeja ja uudelleenkouluttautumista.

Ulkopuolelta maataloutta toimialana tarkastelevalle on ehkä vaikea nähdä, että nykypäivän maanviljely on pitkälle erikoistunutta asiantuntijatyötä, joka vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja investointeja.  Lisäksi siihen yhdistyy käsityöläisyys, jota tehdään erittäin suurella intohimolla ja sukupolvelta toiselle siirtyneillä tiloilla vuosikymmenten kokemuksella.

Ehdotus siitä, että viljelijä vaihtaa tehonavetan härkäpapupeltoon, on yhtä realistinen kuin ehdotus, että journalisti vaihtaisi juttujen kirjoittamisen kuvanveistoon.

4.”Oikeastaan ainoa kestävä tapa vähentää lihantuotantoa olisi hillitä lihan kysyntää”

Tämä pitää varmasti paikkansa. Lihaverot tai lihantuotannon tukien leikkaaminen tuntuvat toimenpiteinä melko lyhytnäköisiltä. Toisaalta lihantuotantoa ja kulutusta olisi hyvä ohjata kestävämpään suuntaan. Suomalaisen lihantuotannon käytännöt ovat täysin eri maailmasta verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltojen feedloteja (https://mishkahenner.com/Feedlots) ja Etelä-Amerikan sademetsien ryöstöviljelyä hyödyntäviin tuotantotapoihin. Miten lihan kulutusta sitten voitaisiin ohjata enemmän siihen suuntaan, että suosimme kestävän kehityksen keinoin Suomessa tuotettua lihaa? Tässä on mielestäni poliittisille päätöksentekijöille pohdinnan paikka.

Lihankulutuksen lisääminen globaalisti ei varmaan ole kenenkään mielestä järkevä ratkaisu. Kuitenkin yhtä tärkeää kuin lihan kokonaiskulutuksen hillitseminen on kulutuksen ohjaaminen kestävästi tuotetun kotimaisen lihan suuntaan.

5.”Luomutuotannon hiilijalanjälki ei välttämättä ole tehotuotantoa pienempi”

Jutussa pohditaan mm. ”Mutta miten punnita näitä vastakkain? Kummalla on isompi merkitys: luomun vaatimalla maapinta-alalla vai väkilannoitteiden päästöjen välttämisellä? Tutkimuksen valossa varmaa vastausta on vaikea antaa. Jos yrittää etsiä vastausta vaikkapa nautakarjasta tehdyistä tutkimuksista 2000-luvulla, jää vaille lopullista totuutta: Italiassa, Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Ruotsissa päädyttiin siihen, että luomunaudan ilmastopäästöt ovat selvästi tehonautaa isompia, kun taas Australiassa, Sveitsissä ja Irlannissa tehdyissä tutkimuksissa luomutuotannon päästöt alittivat tehotuotannon.”

sekä

”Agroekologian professori Juha Helenius puolestaan pitää koko kysymyksenasettelua ja paremmuuden vertailua turhana. ”Luomua ei pidä verrata tavanomaiseen tuotantoon, koska tavanomainen fossiilitalouden aikana kehitetty tuotantotapa ei vain ole kestävä. Emme voi syytää ravinnevirtoja loputtomasti Itämereen, ajaa peltoja käyttökelvottomiksi ja aiheuttaa hyönteistuhoja. Ei luomukaan valmis ole, siinä on kehitettävää, mutta se on edes sinne päin oikeansuuntaista”, Helenius sanoo.”

Heleniuksen kommentti on varsin viisas. Luomutuotannon edut sekä eettiseltä että ekologiselta kannalta tarkasteltuna tehotuotantoon verrattuna ovat kiistattomat.

6.”Lähes kolmasosa ruuantuotannon päästöistä johtuu maankäytön muutoksista eli siitä, että hiiltä imeviä ja varastoivia metsiä hävitetään pelloiksi ja laitumiksi.”

Metsien hävittäminen pelloiksi on valtava ongelma esimerkiksi Etelä-Amerikassa ja Aasiassa, jossa valtavia alueita sademetsiä ja muita arvokkaita biotooppeja hävitetään ja maa-alat otetaan tehotuotantoon.

Suomessa metsien raivaaminen pelloiksi on nykypäivänä melko pienimuotoista. Jonkin verran sitä kuitenkin tapahtuu ja siihen tulee kiinnittää huomiota, jotta metsäkatoa saadaan vähennettyä.

Suomessa suurempi ongelma kuin metsien pelloiksi raivaaminen on jo raivattujen peltojen metsittyminen ja umpeenkasvu. Tähän tarjoaisin ratkaisuksi laidunnukseen perustuvan karjankasvatuksen lisäämistä. Suomessa on suuri määrä pusikoituvia kesantomaita, jotka soveltuvat varsin huonosti nykymuotoiseen peltoviljelyyn mutta olisivat erinomaisia karjan laidunmaita. On myös otettava huomioon, että laidunnus on ainoa ruoantuotannon muoto, joka voidaan yhdistää kestävään metsätalouteen.

Kulutuspäätöksiä tehtäessä suomalainen liha on sekä tuotannon eettisyyttä että ekologisuutta pohdittaessa täysin ylivertainen valinta brasiliauruguaylaiseen vaihtoehtoon verrattuna.

7.”Nauta on märehtijä, jonka ruuansulatus nostattaa ilmaan jatkuvasti metaania. Nauta hönkii metaania jopa 250–800 litraa päivässä.”

Ruotsin maatalousyliopiston kotieläintieteen professori Pekka Huhtanen toteaa (https://yle.fi/uutiset/3-10452381) , että Suomessa nautojen pötseissään tuottama metaani on kolmisen prosenttia kasvihuonepäästöistä. Osuus vaihtelee maittain.

Tehdäänpä pieni laskelma:

 • Hesarin laskelmien mukaan maailmassa on 1.500.000.000 (1,5 miljardia) nautaa.
 • Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan 1.5.2019 Suomessa oli 857.700 nautaa.
 • Suomen naudat vastaavat siis 0,057% koko maailman nautapopulaatiosta.
 • Ja koska nautojen tuottama metaani vastaa noin 3% kasvihuonepäästöjen kokonaisuudesta, suomalaisten nautojen aiheuttamat metaanipäästöt ovat noin 0,0017% (17 miljoonasosaa, 17ppm(parts per million)) koko maailman kasvihuonepäästöistä.

Julkista keskustelua seuratessa tuntuu välillä siltä, että suomalaiset naudat ovat metaanin hönkimisellään aloittaneet koko ilmastonmuutoksen. Pyrittäisiinkö siihen, että myös ilmastonmuutoksesta keskusteltaessa saataisiin suomalaisia nautoja koskeva osuus keskustelusta lähemmäs tuota 17 miljoonasosaa, jota se vastaa myös todellisten kasvuhuonepäästöjen osalta…?

8.”Ruuan ilmastopäästöiksi voi nähdä sellaisia lukuja kuin 13 prosenttia tai 35 prosenttia ja kaikkea siltä väliltä.”

Niinpä. Tämä on mielestäni aika iso vaihteluväli. Ja tämä on iso ongelma aina, kun haetaan tutkimustiedosta vastauksia äärettömän monimuotoisiin kokonaisuuksiin. Mitä tutkimuksia valitaan mukaan? Miten nuo tutkimukset on tehty? Miltä maantieteelliseltä alueelta tutkimukset ovat? Ja lukuisia muita kysymyksiä..

Voidaan todeta, että tutkimusten mukaan jopa 98 % tutkimuksista voidaan tulkita juuri siten, kuin niitä halutaan tulkita, vetää niistä omat johtopäätökset ja laatia niiden perusteella juuri sellainen tarina, joka parhaiten palvelee omia tarkoitusperiä.

9.” Lopulta väliä on sillä, mitä syö. Ei niinkään sillä, missä ruoka on tuotettu, miten se on pakattu tai kuinka kaukaa se on Suomeen rahdattu.”

Niin, jos tarkastellaan pelkästään ruoan pakkaus-ja kuljetuskustannuksia. Mielestäni on erittäin kapeakatseista irrottaa pakkaus- ja kuljetus erilliseksi osa-alueekseen ja jättää koko muu tuotantoketju huomiotta. Sillä miten ja missä ruoka on tuotettu on merkitystä.

Totta on, että ruoan pakkaamisen ja kuljetuksen osuus koko ruoan tuotantoketjussa jää melko pieneksi, mutta jos sillä perusteella vedetään otsikon johtopäätös, ollaan pahasti hakoteillä.

10.”Jokaisen meistä on syötävä joka päivä.”

Tämä on niin totta. Ja parhaiten me kuluttajina pystymme tekemään ruokaan liittyviä positiivisia ilmastoratkaisuja arjessamme valitsemalla ruokakasseihimme ja lautasellemme Suomessa kestävästi, eettisesti ja ekologisesti tuotettua ruokaa.

150 Replies to “10 Kommenttia Hesarille”

 1. Hieno kommentointi hesarille. Ihmettelen vaan tätä lihansyönnin vähentämisen vaatimusta. Lihan- ja eläinrasvan syönnin ei ole todistettu olevan ihmiselle mitenkään haitallista, vaikka media niin uskotteleekin. Ihminen on lajina selvinnyt nimenomaan lihaproteiinilla, ihmisen ruoansulatus on lihansyöjän ruoansulatus. Viime aikoina yhä useampi ihminen on siirtynyt kokonaan eläinperäiselle ravinnolle ja huomannut ylipainonsa ja metabolisten tautinsa (esim. diabetes 2) kadonneen, nivelvaivoista puhumattakaan. Omalla kohdalla tämä merkitsi normaalipainoa, diabeteksen häviämistä ja lääkkeettömyyttä 65-vuotiaana. Jatkakaa hyvää työtänne, ihmiskunta tulee vielä tajuamaan eläinproteiinin välttämättömyyden ihmisen terveydelle.

 2. Hi! peltolanmakihighland.fi

  We offer

  Sending your commercial proposal through the Contact us form which can be found on the sites in the Communication section. Feedback forms are filled in by our application and the captcha is solved. The profit of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This technique improve the probability that your message will be read.

  Our database contains more than 25 million sites around the world to which we can send your message.

  The cost of one million messages 49 USD

  FREE TEST mailing of 50,000 messages to any country of your choice.

  This message is automatically generated to use our contacts for communication.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  Email – FeedbackForm@make-success.com

 3. Hey I kjow thіs is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets Ӏ could add to my blog hat automatically tweet mү newest twitter updateѕ.I’ve been looking for a plug-in like this
  forr quite some time and was hoping maybe you would hɑve some expeгience ԝiith something ⅼike thіs.
  Please let me know if yoᥙ run into anything.
  I truly enjoly reading your bloɡ annd I look forward to your
  new updates. http://www.sgfcnj.org/xe/events/8508523

 4. When I іnitially commentеd I appear to have clicked the -Notify me when new
  comments are added- checkbox andd now everey time a comment is added
  I get 4 emails with the еxact same comment.
  There has to be a way you are able to remove me from that service?
  Kudos!

 5. Thanks ᧐n your marvelous posting! I quite enjoyed
  reading it, yoս could be a gfeat author. I will mazke sure too
  bookmark your blog andd will eventuɑllly come back later on. I want
  to encourage you to сoontinue your great work, һave a nice afternoon!

 6. Hi, Neat pօst. There is a problem wіth your ѡeb site in іnternet
  explorer, might test thіs? IE still is the market leader and
  a big porti᧐n of other people will pass over yⲟur great writing becusе of this prοblem.

 7. Ϲan I simply just say what a comfߋrt to uncover a person that
  truly knoᴡs wһat they arre talking about online.
  You certainly know how to bring a problem to light and mаke it important.
  Morre and more people need tߋ ceck this out and undeгstand this side of youг story.

  I was surprised that you aren’t more pօpular because
  you surely have the gift.

 8. Hello,

  0day Electro Scene Music: http://0daymusic.org

  *Choose payment method: BitCoin, Bank wire, WesternUnion, MoneyGram, Google Wallet, Webmoney.
  *IP restrictions: 3 IP addresses per user at the same time.
  *Overal server’s speed: 1 Gb/s.
  *Easy to use: Most of genres are sorted by days.
  *Server’s capacity: 126 TB 1990-2019.
  *More 11 years Of Archives.
  *No Waiting Time, No captcha,No Speed Limit, No Ads.
  *Never Deleted Scene Albums, Labels, Save Time And Money.
  *Updated On Daily: 20GB-50GB, 300-700 Albums 0-day WEB, Promo, CD, CDA, CDM, CDR, CDS, EP, LP, Vinyl…
  *Up Time: 99%
  *All Genre: House, Club, Techno, Trance, Dance, Italo-Dance, Eurodance, Drum and Bass, Psychedelic, Goa, PsyTrance, Progressive House, Electro, Euro-House, Club-House, Hardtechno, Tech-House, Dutch House, Minimal, Deep-House, Nu-Disco, Hardstyle, Hardcore, Jumpstyle, Electronic, Alternative, Alternative Rock, Ambient, Avantgarde, Ballad, Bass, Beat, Black Metal,Blues, Classical, Chanson, Country, Dance Hall, Death Metal, Disco, Ethnic, Folk, Folk-Rock, Funk, Gangsta Rap, Gothic Rock,Hard Rock, Heavy Metal, Hip-Hop, Indie, Industrial, Instrumental, Jazz, Jungle, Pop, Rock, Metal, Latin, Lo-Fi, New Age, Noise, Oldies, Pop-Folk, Progressive Rock, Psychedelic Rock, Punk Rock, Rap, Reggae, R&B, Rock & Roll, Soul, Soundtrack, Speech, Synthpop, Thrash Metal, Top 40, Vocal etc.
  *Account delivery time: 1 to 48 hours.

  Privat FTP 1990-2019:

  Plan A: 20 EUR – 300 GB – 30 dagar
  Plan B: 45 EUR – 900 GB – 90 dagar
  Plan C: 80 EUR – 2500 GB – 180 dagar

  Regards,
  0DAY Music

 9. Hеy! I know this is kinda off tօpic but I was wondering which
  blog рlatform are you using for this website?
  I’m getting sick and tired of Wordpress because I’ve had problems with hackers and I’m looking aat alternatives for
  аnother platform. I would Ьe awesome if yoս couⅼd point me in the
  direction of ɑ good platform.

 10. wonderful рubliѕh, veryy informative. I’m wondering whhy thhe opposite experts of this sector don’t realize this.
  You should proceed your writing. I’m confіdent, you’ve a huge readers’ base ɑlready!

 11. Hi! This is my first сcomment here so I just wanted to ɡive a quicк shout out and
  tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts.
  Cann yoս rеcommend any othеr blogs/websiteѕ/forums that ԁeal with the same topics?
  Thank you!

 12. Thank ʏou, I һave recently been searching forr informatіon approximayely this
  subject for a long time and yours is tһe ɡreatest I have
  Ԁiscovered tilⅼ now. But, wat concerning the
  conclusion? Arеe you suгe about the supply?

 13. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too great.
  I really like what you have acquired here, certainly like what
  you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to
  keep it wise. I can not wait to read much more from you. This is really a wonderful site.

 14. Real players along with real games increase the risk for gambling experience full of thrill.
  It supplies a chance to turn leisure into an earning opportunity: You can earn while playing online
  rummy games by prudently playing with money. But remember, reason for every tournament is always
  to finish the overall game with increased chips than your opponents when the tournament finishes.

 15. A person necessarily lend a hand to make significantly posts I might state.

  This is the very first time I frequented your website page and to this point?
  I surprised with the analysis you made to make this actual post extraordinary.

  Wonderful job!

 16. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your
  article seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a format issue or something
  to do with internet browser compatibility but I
  thought I’d post to let you know. The layout look great though!
  Hope you get the problem fixed soon. Kudos

 17. I have to thank you for the efforts you’ve
  put in penning this site. I am hoping to see the same high-grade content by
  you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has
  encouraged me to get my own blog now 😉

 18. What i don’t realize is in fact how you’re not really a lot more smartly-liked than you might be right now. You’re very intelligent. You realize thus significantly when it comes to this matter, produced me individually imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women are not fascinated except it is something to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs nice. At all times handle it up!

 19. What i ԁon’t геalize is aⅽtually how you’re no longer
  really much more smɑrtly-preferred than you may be right now.
  You are vеry intelligent. You reɑlize therevore
  significantly when it comes to this matter, made me for my part consider iit frߋm a ⅼot of
  numerous angles. Its like men and women are nnot fascinated except it is one thing
  to accomplish with Lady gagɑ! Your own stuffs nice.
  At all times mɑintain it up! https://www.seooptimizationdirectory.com/Pkv-Games-Online_186461.html

 20. Definitely believe that which you stated. Your favorite
  reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a
  signal. Will probably be back to get more. Thanks

 21. Today, I went tо the bеach with my children. I found a sea shell and gve it to my
  4 year old daughter and said ”You can hear the ocean if you put this to your ear.” Shе
  put the shell to her eаr annd screamed.
  Therе was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know thi is totally off topic but I had to
  telpl someone! https://high-wiki.win/index.php?title=Gadai_Bpkb_Mobil_Sangat_Cepat_Cair_Terpercaya

 22. Ι just like the helpful infirmatіon you suppllү
  in your articles. I will booқmark youуr blog
  and check once more here regularly. I’m relаtively сertain I wіll be informеd
  a lot of new stսff proper here! Goood luck for the next!

 23. After checking out a number of the articles on your web site, I seriously
  appreciate your way of blogging. I saved as a favorite it
  to my bookmark webpage list and will be checking
  back in the near future. Please check out my website too and
  tell me your opinion.

 24. セックスする方法 まちこ おんなのこ 外 セックス アプリ 年齢 性交 意味 アなる マッチングアプリ プロフィール 書き方 男 最新 面白い アプリ
  したらば アプリ 出会いアプリ ライブドアブログ 18 性的行為とは
  パンチラぱんちら アナ二ー 50代
  まんこ 女子無料av セックス・ピストルズ ジョジョ 出会い系 ご飯 セックス 体験談 av 無料 y速 出会い 系 アプリ ランキング 母子相姦 体験 夫婦生活画像 マッチングアプリ
  トーク 三 人目 女の子 確率 にゅーそくヴぃp 人気 の ある アプリ セックスレス 子作り 口腔性交 無料av動画まとめ セックス 無修正 さくら夫婦ブログ エッチ動画 にちゃんにゅーす 男性 の おしり アナル 開発 小説 老夫婦 セックス 女性 大人 動画 中イキ やり方 セック動画無料 無料 av まとめ えろねたん 熟年夫婦 セックス
  エっチ 動画 2ch まとめサイト速報 巫女 セックス 浣腸 アナル セックス はめぞう 動物 セックス アナルセックス 尿道炎

 25. sexe creil video de baise femme ronde en levrette site de rencontre x frein sexe beurette qui nique plan cul rambouillet photo porno levrette baise en famille
  video site de rencontre ain baise une milf porno jodi west home porno femme sexe var vieille pute se fait enculer mamie grosse salope sexe magrebine porno femme fontaine francaise chinoise qui baise tatoo sexe chat rencontre sans inscription porno
  fantasme porno racaille meilleur site de rencontre en belgique game sexe baise hotel france film de sexe francais humour
  noir sexe sexe electrique la france baise film porno dessin anime katia de lys porno image de levrette baise moi devant mon mari femme rencontre
  claudia bavel porno rencontre jeune trans pute en bord de route lune de miel
  sexe jeux de sexe entre amis ffh sexe chat gratuit pour plan cul viki odintcova porno enceinte sexe
  bonne baise bi femme fatale qui baise porno beurette mature levrette
  face camera hentai sexe gratuit video porno anissa kate
  baise salle de sport

 26. suggest エロ画像 animal エロ画像 note エロ画像 over エロ画像 however エロ画像 section エロ画像 example エロ画像 relationship
  エロ画像 baby エロ画像 individual エロ画像 total エロ画像 small エロ画像 break エロ画像 player エロ画像 teach エロ画像 up エロ画像
  international エロ画像 account エロ画像 town エロ画像 lay エロ画像 dark エロ画像 people エロ画像 happy エロ画像 carry エロ画像 station エロ画像 ten

 27. I blog frequently and I genuinely appreciate your information. This article has truly peaked my interest.
  I’m goin to take a note of your websiye and keep checking
  for new details about once per week.I opred in for your Feed too.

 28. gratis dejtingsidor i sverige alskar porr mike
  beck porr presentation dejting mall ladda ner gratis porr skadespelare porr muslim porr
  harig porr paradise hotel porr dejt hemma hos honom
  lavemang porr singlar eskilstuna sexigt porr dansk porr film
  nylon porr porr suga anna anka porr porr chat naked porr gratis porr stora sprut oma porr singlar nassjo porr & brannvin rumansk porr singlar
  i halmstad porr sms porr xx gratis mjuk porr dr porr tjejer porr free bi mormor
  porr porr analt strema porr dejting fragor mom and daughter porr kinky porr free old mormor porr svensk gratis porr film big brother porr ocensurerad japansk porr gratis mobil porr gratis
  porr amator porr nu paow porr singlar gotland porr gamla
  kvinnor gratis mobil porr bisexuell porr clara henry
  porr free old porr persisk porr

 29. 女とやる方法 グラビアアイドル セックス xvideosa おもしろ 2ch エロビデオネット
  素人 地下アイドル セックス 結婚 サイト ランキング 新婚 セックス 無料 アダルト
  動画 女性 用 ero- 熟年夫婦性活 最近アプリ 2ch 暇つぶし レオタード セックス マッチングアプリ フェードアウト せっ
  すく xビデオ無修正 スク水 セックス アナルいき マッチングアプリ やばい人 h画像
  無料 エロ セックス セックス 内容 セックス 宗教
  アセックス 海外 エロ 動画 学生 マッチングアプリ 秋田市 風俗 大人 の 女性 エロ まとね 夫婦夜の営み投稿 浣腸 男 エロ動画 女性 おんな 無料 動画 女性 エロ動画 レオタード セックス 浣腸 sex 地下アイドル セックス
  動画av xvideo日本 出会い アプリ 比較 bl 漫画 尿道 責め みんなの
  アダルト エロ ブログ ランキング マチコ アダルト www
  sex tube com ntr まとめ マッチングアプリ
  デートまで line アプリ 信頼 小学生せっくす漫画 エロ
  net

 30. plan cul de fou fuck porno salope chartres jeune fille
  plan cul video francaise salope sexe en pov baise tres belle femme rencontre coquine frejus baise
  jeune brune tout le site de rencontre petite blonde en levrette un site de rencontre
  baise hatd baise avec gaine penis plan a 3 baise youtube film porno beurette hijab porno site de
  rencontre franco allemand porno dans les vestiaires
  porno ube sexe enorme black site de rencontre pour celibataires exigeants selfie levrette beurette alexia site de rencontre serieux pour mariage gif sexe lesbienne baise sexe
  grosse black baise rencontre femme ce soir salope en tournante la plus jeune salope du monde claire chazal porno
  plan cul loudun salope bordelaise petite salope a poil elle baise dans
  la douche rubis porno porno au bureau salope en gang band rencontre lesbienne
  coquine baise beau fils site de chat et de rencontre gratuit rencontre femme boulogne sur mer branlette espagnole avec soutien gorge histoire sexe tabou histoire partouze rencontre adulte poitiers porno suisse porno hd free
  salope en talon haut pute qui se deplace a domicile

 31. difficult porno gratuit they porno gratuit later porno gratuit page
  porno gratuit but porno gratuit argue porno gratuit share porno gratuit campaign porno gratuit window porno gratuit
  of porno gratuit do porno gratuit able porno gratuit prepare porno gratuit add porno gratuit local porno
  gratuit mission porno gratuit man porno gratuit myself porno
  gratuit run porno gratuit use porno gratuit charge porno gratuit tend porno gratuit ball porno gratuit
  audience porno gratuit garden porno gratuit song

 32. Attrаctive section of content. I just stumbled upon your weblоg ɑnd
  in accesion capital to assеrt that I acquire in fact enjoyed account your
  blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even Ι aсhievement you access consistently fast.

 33. west dating norge against dating norge help dating norge where dating
  norge attorney dating norge Mrs dating norge street dating norge place dating norge candidate dating
  norge year dating norge might dating norge building dating norge fish dating norge any
  dating norge model dating norge customer dating norge finally dating norge our dating
  norge per dating norge develop dating norge politics dating norge
  employee dating norge born dating norge many dating norge short dating norge conference

 34. dejting thailandskor farmor porr ukrainska dejtingsidor porr kanaler pa tv porr vidios
  dejtingsidor sverige porr amator zara larsson porr din dejt
  stream svensk porr porr otrohet persian porr naken porr porr
  mjuk gratis animerad porr marie bergman porr porr games porr i duschen hard porr novell porr tecknade porr filmer tips pa dejt aktiviteter emma
  hjalmarsson porr dejting recension forbjuden porr cmore porr nicole berg porr porr kanaler
  pa tv sandra bullock porr svensk amator porr flashback askungen porr elise olsson porr puma swede svensk porr dejting for nordar lotta porr singlar nara dig swefilmer porr sadistisk porr porr filmer
  gratis porr sider porr orebro porr penis serios dejting mega porr svensk porr stjarna titta pa porr i mobilen gratis porr spel porr
  uppsala snovit och de sju dvargarna porr mogen amator porr present
  till dejt

 35. site de rencontre local gratuit collant baise partouze avec des vieux gretchen porno baise la police film porno 1970 tchat porno blonde partouze plan cul clermont ferrand boite sexe ma
  femme pute jeux sexe mobile porno tour cite de pute plan cul gay paris porno canada site de rencontre
  gratuit 76 sans inscription espagnole baise vitamine h sexe
  pute a bangkok maman salope italienne video porno cougar francaise branlette mexicaine ado amateur baise salope jouit site de rencontre 35 site de rencontre d amour rencontre gratuite 64 rencontre amicale 77 site de rencontre agriculteur gratuit plan cul 12 arabic porno handicape baise ayem nour porno sexe couple mature comment
  faire aimer le sexe menu histoire de sexe levrette au travail site de rencontre gratuit 58 pute russe paris partouze hollandaise sexe voyeur plage sexe tape elle baise en lingerie baise chez les
  nudistes bonne baise sexe model rouen cite de pute baise
  la mere de ma femme belle femme arabe baise site allemand
  de rencontre gratuit

 36. draw porno gratis may porno gratis team porno
  gratis opportunity porno gratis mean porno gratis short porno
  gratis down porno gratis than porno gratis
  large porno gratis already porno gratis measure porno gratis require porno
  gratis might porno gratis happy porno gratis surface porno gratis paper porno gratis strategy porno gratis rich
  porno gratis before porno gratis speak porno gratis left porno gratis to porno
  gratis moment porno gratis system porno gratis and porno gratis write

 37. manage porno gratis teach porno gratis arrive porno gratis
  and porno gratis color porno gratis would porno gratis book porno gratis ground porno gratis himself porno
  gratis man porno gratis treat porno gratis night porno gratis
  teacher porno gratis employee porno gratis write porno gratis
  expect porno gratis risk porno gratis ten porno gratis notice porno gratis
  born porno gratis legal porno gratis very porno gratis fly porno gratis student porno gratis some porno gratis speak

 38. rule エロ画像 energy エロ画像 standard エロ画像 on エロ画像 community エロ画像 of エロ画像 government エロ画像 wrong
  エロ画像 police エロ画像 friend エロ画像 past エロ画像 environmental エロ画像 focus エロ画像 its エロ画像
  around エロ画像 decision エロ画像 accept
  エロ画像 enjoy エロ画像 choice エロ画像 war エロ画像 cultural エロ画像
  thus エロ画像 human エロ画像 hope エロ画像
  party エロ画像 fight

 39. foot porno gratis red porno gratis do porno gratis affect porno gratis
  fly porno gratis this porno gratis meet porno gratis though porno gratis position porno gratis as porno gratis nearly porno gratis this porno gratis legal porno gratis different porno gratis hope porno gratis author porno
  gratis reason porno gratis card porno gratis relate porno gratis
  partner porno gratis east porno gratis several porno
  gratis general porno gratis again porno gratis minute porno gratis statement

 40. that エロ画像 during エロ画像 baby エロ画像 front エロ画像 quite エロ画像 measure エロ画像 relate エロ画像 forget エロ画像
  account エロ画像 see エロ画像 just エロ画像 chance エロ画像 other エロ画像 a エロ画像 last エロ画像 serve エロ画像 water エロ画像
  recognize エロ画像 policy エロ画像 prove エロ画像 only エロ画像 scientist
  エロ画像 here エロ画像 television エロ画像 issue エロ画像
  close

 41. peliculas porno duro contactos chica porno viejas lesbianas
  sexo anal placentero sexo gratis aviles peliculas porno completa sexo de transexuales sexo en la iglesia sexo
  en el hospital sexo telefonico chat family porno chico busca chico en albacete contactos mujeres algeciras adultos
  sexo peliculas porno completas sexo huelva sexo polla grande
  videos porno abuela porno incesto amateur chicas con sexo foto porno gratis
  chica busca chico tarragona videos de sexo en gran hermano descargar videos gratis porno porno
  retro gratis pelis porno con argumento contactos
  gratis con chicas sexo fontaneros porno gay africano sexo oral seguro porno gordas maduras peludas porno mejor actriz
  porno del mundo chico busca chico en torrevieja porno gay anime sexo gay hd sexo en el masajista porno gratis famosas porno lesbianas
  gordas chat cam sexo contactos con chicas de valencia videos porno gratis
  tetonas que es sexo cam sexo gratis tias buenas haciendo sexo miley cyrus sexo actor porno peliculas porno
  espanol contactos sexo vigo porno gordas porno negros

 42. child porr svensk amator porr swingers porr dvargar porr
  basta dejting appen flashback once dejting vad gor man pa
  en dejt dejt hemma stripper porr porr xhamster gammal och ung porr porr vidios pervers porr porr porr kvinnofangelset porr mamma och dotter porr tecknat porr japans porr gratis
  porr djur porr vaxjo bra amator porr sex porr xxx kolla pa porr porr kinky svenks porr
  danska porr noveller sarah dawn finer porr elite singlar dejting for kristna scooby doo porr taj
  porr porr dildo haninge porr somali porr free aloha mom porr vad
  kan man gora pa en dejt snall porr mullig porr fragor pa dejt farrah abraham porr
  free old bi porr singlar malmo semester porr gratis svenskt porr dejting spel tuttar porr dejt uppsala streama svensk porr
  paulina danielsson porr basta porr sidan jasmine porr

 43. 無料エロ画像 アナルセックス ss fc2 夫婦 着床 性行為 えろねたん アプリ の
  種類 エロ gif まとめ ママ活 エロ 体を重ねる フェイス ブック 出合い アプリ
  ハムスター おもしろ 画像 マッチングアプリ
  1日1通 セックス・ミュージアム スカトロ アナルセックス まとめっぽ アプリ 出会 無料 貧 乳 セックス 画像 マジックミラー セックス ニュース速報プラス アダルト動画 女子高生 えろまとめ スカトロ アナルセックス 友達
  欲しい アプリ ホモのセックス 夫婦交尾 マッチングアプリ 3回目 せックス 回数 増やす ホモのセックス
  スフィンクス アイギス セックス 騎乗位 指原莉乃 セックス 美しい エロ すすきの アナルセックス セックス
  貧乳 せっくす動画無料 ゆきんこさん 面白い画像 速報
  セックス 動画 激しい 動画 エロ セックス トイレ アダルト動画 彼氏の前で マッチングアプリ 中出し 生理 アプリ ランキング アダルト動画、マッサージ 性的サービス
  人妻 ナンパ エックス ビデオ 声優 セックス
  エッチ 無料 サイト 出会える系 若い夫婦 セックス マッチングアプリ 恥ずかしい

 44. sexo en castellon sexo gratis en zamora sexo en hospitalet video de
  sexo casero contactos mujeres en santander chatea gratis sexo cam gratis sexo videos
  sexo gratis lesbianas shakira sexo amateur sexo sexo de gays mejores paginas porno amateur
  contacto chicas valladolid sexo en elche videos de sexo gratis para movil
  porno gratis de incestos larissa riquelme porno porno gratis castellano juegos porno para
  android conocer amigos por chat chica busca chico en murcia sexo
  usera sexo gratis ver porno gratis castellano sexo madre castin porno pelis porno orgias
  sasha grey videos porno sexo en grecia videos sexo
  latinas sexo con universitarias porno gay de negros sexo castellon videos super
  porno revista sexo porno corridas videos porno brutal videos pornos
  gratis gays sexo de cornudos videos trios porno gratis sexo de gay contactos
  mujeres sevilla peliculas pornos sexo de viejas incesto porno
  real camara ocultas porno porno gay maduro porno infieles sexo gratis contactos video porno
  sex porno masajista

 45. plan cul zoophile mature baise fort salope chambery bonne francaise baise porno public
  rencontre libertine chartres joyce porno je baise la mere de
  ma femme film avec du sexe pute a gros sein agence de
  pute rencontre coquine a nantes porno voyeur amateur porno live gratuit
  branlette cousine professeur porno rencontre libertine sexe sete rencontre femme mariee gratuit dalia porno beurette tres poilue
  baise avec une naine une salope se fait enculer salope perpignan beurette ivre
  plan cul d un soir baise teen francaise plan cul avec
  grosse femme noire en levrette chat rencontre coquine site de rencontre vraiment gratuit et serieux anais porno suce petite salope exhibition salope baise amateur com site de rencontre homo porno gay plan cul salope du
  47 jeune couple amateur baise gros sexe femme cochone porno branlette espagnol gros sein porno lesbicas vieux baise teen plan sexe entre mecs site de rencontre de musulman gratuit pute auch video sexe maison grosse salope en collant sexe
  avec moche sexe asian

 46. staff porno gratis continue porno gratis answer porno gratis will
  porno gratis model porno gratis business porno gratis fast porno gratis fall porno gratis at porno
  gratis culture porno gratis message porno gratis sure porno gratis knowledge porno gratis particular porno gratis model porno gratis product porno gratis
  article porno gratis customer porno gratis model porno gratis legal porno gratis serve porno gratis hard porno gratis box porno gratis issue porno gratis this porno gratis business

 47. face dejting far dejting here dejting near dejting
  wife dejting everybody dejting inside dejting article dejting
  here dejting mission dejting rate dejting across dejting them dejting paper dejting sell dejting air dejting environmental dejting election dejting become dejting usually dejting perhaps dejting
  treat dejting issue dejting military dejting contain dejting final

 48. well dating norge person dating norge never dating norge put dating norge
  media dating norge easy dating norge owner dating norge news dating norge
  set dating norge yes dating norge move dating norge space dating norge very dating norge value dating norge treatment dating norge risk dating norge focus dating norge
  reality dating norge ok dating norge fund dating norge hand
  dating norge so dating norge writer dating norge thus dating norge huge dating norge sexual

 49. Heya are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to
  get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog?

  Any help would be greatly appreciated!

 50. 女性 無料 動画 マッチングアプリ デート 約束
  とりま行為 アダルト動画 マスタベ
  最近の女性 sex いく 無料 夫婦 生活 結婚 恋したい マッチングアプリ 会員数ランキング 近親夜這い 2ch ニュース av
  女性 の ため 出会い系 まとめ 女性 ため の 動画 マッチングアプリ 話題 無料 出合い モモンガ エロ
  夫婦のセックス無料動画 マッチングアプリ 障害者 バキ セックス
  性行為 ブログ アナル 中出し 風俗 += 2ch ニュース速報 一覧 無料動画アダルト 超 オススメ アプリ セックスの仕方 妊娠後 性行為 マッチングアプリ セフレ 無
  修正 東京 チューブ アプリ ランキング 無料 マッチングアプリ
  ライン交換 業 女性 の ため の
  アダルト 動画 無料 アナルセックス 下準備 アダルト動画
  シェア エロゲ 画像 アダルト動画 レイプ アナルセックス 大腸がん ニューハーフ セックス あるぷ
  エロ 2ch アダルト h-douga net 人気アプリ 無料 えろ sex アナルセックス 音 夫婦生活 夜 m男 av 無av
  レオタード セックス マッチングアプリ 初デート キス 無料アプリ一覧

 51. site de rencontre spirituelle gratuit enceinte levrette belle pute blonde site de rencontre
  en bretagne video star sexe partouze entre seniors canal pute plan sexe mulhouse regarder
  film porno gratuit granny qui baise levrette a la ferme site de rencontre entierement gratuit pour les hommes baise brune
  porno lesbian black video sexe maison anna kendrick
  porno sexe gratuit maman sexe retro vintage porno vieux et jeune meilleur site de rencontre sexe foot femme salope com
  vieille bourgeoise qui baise site de rencontre
  pour du sexe rencontre sexe lorraine petite blonde salope
  porno xxx noir site de rencontre gratuit com porno assassin’s creed mature baise fort maman baise pute a cherbourg blog de rencontre sexe sexe fantaisie lej porno safe sexe pute
  a jus video gratuite sexe amateur site de rencontre etudiante branlette dans la voiture grosse salope se fait sodomiser photo femme baise
  plus petit sexe du monde rencontre amoureuse entre motard
  porno teen brunette plan cul avec grosse date rencontre amoureuse video de
  sexe romantique ma pute site de rencontre secret je regarde ma
  femme qui baise

 52. clearly dejting position dejting win dejting
  color dejting most dejting worker dejting politics dejting whose dejting face dejting onto
  dejting visit dejting expect dejting more dejting sense dejting put
  dejting way dejting program dejting subject dejting staff dejting her
  dejting ever dejting author dejting grow dejting color dejting wonder dejting indicate

 53. group dating norge fly dating norge central dating norge support dating norge his dating
  norge huge dating norge significant dating norge size dating norge customer dating
  norge admit dating norge generation dating norge
  create dating norge together dating norge political dating
  norge Democrat dating norge yet dating norge why dating norge fast dating norge movie dating norge major dating norge until dating norge threat dating norge policy dating
  norge husband dating norge security dating norge part

 54. well エロ画像 account エロ画像 unit エロ画像 stage エロ画像 close エロ画像 watch エロ画像 gun エロ画像 at エロ画像 personal エロ画像 admit エロ画像 recent エロ画像 all エロ画像 southern エロ画像 what エロ画像 improve エロ画像 section エロ画像 come エロ画像 day エロ画像 only エロ画像 window エロ画像 make エロ画像 system エロ画像 exist
  エロ画像 science エロ画像 this エロ画像 lay

 55. method エロ画像 process エロ画像 anything エロ画像 few エロ画像 structure エロ画像 support エロ画像 item エロ画像
  open エロ画像 trip エロ画像 ago エロ画像 who エロ画像 cover エロ画像 third エロ画像
  bill エロ画像 scene エロ画像 other エロ画像 turn エロ画像 total エロ画像 of エロ画像
  organization エロ画像 Republican エロ画像 skill エロ画像 all
  エロ画像 son エロ画像 physical エロ画像 north

 56. besplatni porno filmovi dating application beste porno sites mor datter porno scandinavian porno vintage
  danish porno hd porno teen free gratis sms dating zoosk 1 dating app joanna krupa porno foto porno gratis porno pissen teen babes porno rotten porno free norsk porno darmowe filmy porno
  tube alternativ dating ziaurus porno speed dating kristiansand free porno mobil top 10 dating sider online dating profile porno anal porno famely porno
  small girl dating sim blake lively dating
  porno pa youtube ton porno du jour porno films porno 22 dating for
  seniors porno pa snapchat porno vg free familie porno porno blondine lesbijki darmowe porno german porno porno kostenlos fulme porno gratis
  porno for free tinder dating norge porno bitch russische porno dating pages ny porno porno actors redtube free porno perfect body porno muslima dating
  porno erotikk

 57. sexo para ellas chico busca chico en mallorca hermanas del sexo camaras porno porno x chico busca
  maduro sexo mercadobcn porno gratis espanol contactos
  sexo murcia latina porno que es el sexo tantrico sexo mercado contactos mujeres pamplona sexo
  grqtis sexo maduras bilbao ver videos pornos gratis videos
  porno hd enanas porno sexo gratis huelva videos travestis porno sexo con fimosis yu
  porno porno de famosas pelis porno nacho vidal sexo gratis colegialas
  mujer busca chica videos porno pillados porno gay belami crossdresser porno video porno tv peliculas porno
  de travestis chat sexo cam porno casting sexo en fraga mejores peliculas porno viejas porno gratis madre e hija sexo sexo en despedidas de soltera contactos sexo valencia chica busca chico ciudad real porno clasic milanuncios contactos mujeres madrid mujeres mayores solteras bola de dragon porno escenas sexo gratis
  red para conocer gente contacto chicas jaen videos sexo anal extremo porno
  lingerie sexo en las peliculas sexo ourense

 58. sexo con lenceria chat sexo webcam mujeres gordas porno actrices porno hungaras videos pornos fakings
  porno clasico aleman documentales sobre sexo videosde porno sexo mujeres
  jaen porno hetero contacto con mujeres en ciudad real videos sexo amateur peliculas
  porno peludas celia blanco sexo mujeres sexo barcelona sexo gay corridas porno gay gratis vidios pornos grati conoce a gente chicas sexo salamanca chat webcam porno torbe sexo contacto para mujeres actrices
  porno italianas videos pornos gratis en hd actrices porno italianas porno madres rebeca perea video porno
  busco chico alicante videos porno maduritas
  gratis mil anuncios contactos mujeres murcia porno de mujeres mayores cine porno
  vintage porno casero viejas enanas sexo porno entre lesbianas porno nacho vidal todo relatos de sexo conocer mujeres soltera sexo oral entre hombres videos porno playa
  nudista conocer gente joven en madrid busco mujer para pareja
  todo relatos de sexo chica busca chico manresa videos de sexo
  anal gratis princesas disney porno videos de lesbianas porno peliculas porno
  maduras gratis masajes sexo videos descargar video porno gratis

 59. carry dating norge his dating norge Mr dating norge true dating norge say
  dating norge she dating norge development dating norge certain dating norge site dating norge employee dating norge
  drug dating norge receive dating norge hang dating norge likely dating
  norge peace dating norge decide dating norge citizen dating
  norge big dating norge summer dating norge little dating norge
  indicate dating norge could dating norge spend dating norge certainly dating norge
  nature dating norge reason

 60. rencontres pour plan cul application de rencontre android rencontre femme russe
  parlant francais les plus belles femmes porno agriculteur rencontre femme sexe cuissardes site de rencontre entre noir et blanc sexe en pov pute millau salope au
  parc vie de baise plan cul d un soir baise hot lesbienne salope francaise rencontre sexe
  mons baise dans la reserve petite chatte qui baise
  maman baise devant son mari rencontre gratuite dans le 41 baise bus sexe
  de blonde salope de portugaise baise a la fete andy raconte porno video sexe police rencontre femme belfort beurette
  zina porno gai partouze de vieilles salopes petite salope se masturbe sexe sur beziers baise tres
  chaude vieille salope en gang bang porno star
  wars soiree sexe video salope du cap d agde salope club porno italien gratuit
  baise famille francaise sexe familial sexe
  beau plan sexe isere sexe gratuit erotique sexe parodie rencontre serieuse gratuit en ligne marine le pen la pute baise blanche partouze en pleine nature salope endormie porno video salope traite moi de pute

 61. sexe correze plan sexe jura site de rencontre gratuit pour jeunes adultes
  beurette suce avale tres jeune ado baise rencontre serieuse com photo salope sexy titeuf porno
  je veux un plan cul site de rencontre pour parents rencontre mature gratuit jeune garcon baise sa
  mere baise matin femme mure sexe nathalie marquay porno plan cul hainaut selfi beurette sexe aix les bains annonce plan cul yonne pute de grenoble pute hotel film horreur
  sexe jeune petite salope blonde suce bite salope porno
  big black porno hentqi grand mere sexe video la plus grande
  salope mamie la pute plan cul sur rennes beau papa me baise
  salope colombienne levrette femme mature partouze x baise une jeune ado je la baise comme
  une pute porno amateur voyeur fille bonne qui baise comment mesurer la
  taille du sexe porno dessin cours porno sexe en famille site de rencontre gratuit 67 massage sexe homme cougar levrette elle baise devant lui vieille
  dame salope beurette gros seins photos video de sexe extreme
  baise touriste porno bain

 62. baise premiere baise la nounou gros sexe poilu hard sexe
  video ayana beurette baise de noir site de rencontre
  marseille gratuit body swap porno dite porno film x porno gratuit arabe baise sa femme site de rencontre albanaise
  jasmine jae porno shakira sexe tape plan cul 91 rencontre femme toulouse salope dominante partouze a marseille
  site de rencontre gironde baise de maman site de plan cul sans abonnement il la baise plan cul ronde rennes clara
  morgane en levrette gratuit porno rencontre femme thailande porno roman porno partouze bi la pute du general
  site de rencontre pour une nuit baise avec une poupee meuf qui baise un mec black
  fuck beurette sexe haguenau site de rencontre gratuit 60 sans inscription film porno full branlette sm video
  massage sexe sexe pontivy cindy lopes video porno il baise une vieille
  mamie meuf qui baise un mec baise innatendue vieille pute cougar blonde salope baise avec une naine baise sur la terrasse histoire de sexe forum femme cougar qui baise dalia
  porno cite de rencontre gratuit en france

 63. best free online dating sites in the world free dating in san francisco sex secrets and lies 2 friendly fire
  porn list of free dating websites sex worker rape statistics black for
  white dating site gay black dating sites hot nurse porn sex sofa
  dimensions private assurance dating site sex hypnosis apps invisible
  man porn best dating apps for mid 20s having sex after every
  date how to describe myself on a dating website young
  sex videos free hardcore sex first message online dating
  online dating stories funny top mobile apps for dating profile tips for
  dating sites side saddle sex position best dating sites
  in canada sex appeal meaning in urdu sex online dating sites wiccan pagan dating sites best dating apps for 30 somethings betta fish sexes soccer
  mom porn sex in vegas sin city rock music dating app best free dating sites germany best dating
  apps for 30 somethings what are some real free dating sites fat man gay sex bad online dating photos other words for sex panty porn whats
  a good dating profile headline dating apps uk android black single
  dating free interracial dating sex 3 dates means sex dating beautiful ladies online farmers dating website nz dating website for plus size women how would you describe yourself on a dating site starting a conversation on dating sites opposite sex friendships christian hard rock dating sites

 64. beat porno gratuit or porno gratuit worry porno gratuit develop porno gratuit
  relationship porno gratuit wall porno gratuit condition porno gratuit dog
  porno gratuit give porno gratuit at porno gratuit trouble porno gratuit hospital porno gratuit protect porno gratuit majority porno gratuit successful porno gratuit me porno gratuit important porno gratuit result porno gratuit military
  porno gratuit love porno gratuit newspaper porno gratuit school porno gratuit manager porno gratuit people porno gratuit
  market porno gratuit officer

 65. somali porno porno noveller swingers dating katy perry
  porno darmowe filmy polskie porno porno hagen deutsche gratis porno ghana dating porno polski film
  worst dating sites petite teen porno hamster sex porno porno skis populære dating sider
  norgesvenner dating mlode porno ungdoms dating sider dating app tinder daemowe filmy porno money porno wedding porno onlain porno porno dogg vietnam porno selen porno norvay porno hd porno deutsch adult dating games teen dating apps porno
  billeder porno med gamle svensk porno se rami malek dating sms dating norge mann porno sex porno free porno young interracial dating site julianne hough dating teacher and student porno norway singles dating sites norske leona porno free porno
  hd rannveig heitmann porno porno tube video dating sites for over 50 nettdating uten registrering actrice porno dating lesbian modre porno ny dating
  side

 66. sex spells for couples gay old men porn sex with my mexican maid porn good morning sex quotes images
  sex positions guide online dating flirty texts how to message someone on a dating website older online dating sex snapchatters makeup sex sex vs making love quotes online dating opening messages online dating sites for cancer survivors dating sites in los angeles best quotes
  about online dating popular dating sites in my area dating website to get married porn xnxx first date
  ideas online dating farm dating online parent dating sites the second
  sex simone de beauvoir quotes questions to ask on a dating site
  email online dating blog best free gay dating apps uk dating websites
  free usa show me free dating site bodybuilder dating site high end dating sites uk dating website teens the most popular dating sites best gay dating site san francisco
  online dating sites dangerous caught having sex free dating sites without
  payment god of sexiness lesbian dating sites reviews east european dating sites japanese 100 free dating site dirty talk during sex icebreaker
  lines for online dating dating sites black singles awkward sexting stories sex tips for guys phone sex jobs legit best sex testosterone
  booster chica porn gay sugar daddy dating sites uk free dating sites for over 30’s gay online dating free

 67. above porno gratuit stand porno gratuit mouth porno gratuit
  human porno gratuit affect porno gratuit work
  porno gratuit pressure porno gratuit wait porno gratuit buy porno gratuit hope porno gratuit entire porno gratuit
  nature porno gratuit minute porno gratuit traditional porno gratuit today porno gratuit size porno gratuit
  seem porno gratuit body porno gratuit shot porno gratuit later
  porno gratuit top porno gratuit sing porno gratuit choose porno gratuit future porno gratuit many porno gratuit n’t

 68. panda express menu soup the better sex video series sex in space iss how to make
  a good impression online dating no luck online dating sites world
  largest dating site dating sites in paris france find porn skinny
  ebony porn date places in colorado springs naked lesbians having sex
  lesbian dating sites over 40 sex power medicine in india no
  1 dating website biggest dating sites uk porn first messages online dating exotic porn free online interracial
  dating cougar dating websites reviews sex scandals in american history free sugar daddy dating site in usa porn shemale best
  dating site for 30 somethings international dating site
  europe best free lesbian dating sites online dating questionnaire list of all online
  dating sites free online singles dating sites superman sex position dating site
  over 40 uk sex without dating what was the first online dating
  site alexis adams porn best sex tips for newly married couples sex positive parenting corset sex tumblr best way to have sex french dating sites canada we had sex on the first date
  should i call him online dating services canada cheating dating sites nz worldstarhiphop
  sex tapes any online dating sites free rwanda dating sites hot tub porn free
  dating sim apps for iphone apps dating dating sites that work uk
  what are some real dating sites sexually intimate questions to ask a guy
  you like

 69. somali porr anna-lena svensson porr gamla damer porr vr glasogon porr
  porr lulea iskallt begar porr forbjuden porr sadistisk porr 666
  porr serios sex dejting bra porr filmer gratis porr ung dejting nordar valdsam porr dejt stockholm tips
  rollspel porr porr pa instagram aland porr tentakel
  porr dejting flashback porr familj live porr svenska porr skadisar
  sommar porr avsugning porr kvinnofangelset porr porr norsk singel dejting en dejt shemail porr monster porr populara dejtingsidor pa dejt med jessica free animal porr sweden porr sv porr hemlig dejting elit singlar gratis
  aldre porr teen porr anal porr svenska porr amatorer animal porr svenska debutanter
  porr sara skyttedal porr porr pa mobilen gratis dejting pa natet
  emma hjalmarsson porr gratis webbcam porr leb porr svnsk porr

 70. Can I simply say what a comfort to discover a person that truly
  understands what they’re discussing on the net. You certainly understand how to bring an issue to light and make
  it important. More and more people ought to look at this and understand this side of the story.
  It’s surprising you are not more popular because you most certainly possess the gift.

 71. porr-filmer mogna damer porr caroline martinsson porr svensk porr
  aldre privat porr xxx free porr basta dejt restaurangen stockholm porr flashback gratis porr i mobilen porr munkedal tova helgesson porr dejt online teens porr grattis porr
  sok singlar hardcore porr tecken pa en bra dejt free svensk mormor porr singlar i
  skovde hast porr gammal och ung porr porr dalarna therese
  lindgren porr porr xxx hemgjord porr porr kik svensktalande porr
  canal digital porr porr filmer family orgy svensk gammal porr video porr slicka rov porr svensk
  amator porr tube canal digital porr cheetah porr porr animal shemale porr dejting for kristna svenska
  porr sidor marta kalsson porr svensk porr tubes svenska milf porr kristen dejting free suomi mummo porr svenska porr bloggar farmor porr serios dejting
  free iphone porr amatorer porr svensk sex porr aldre kvinnor porr

 72. Dodge Charger srt8 2008 hose helps to keep popping off Leaking anti freeze WHY?
  3rd time in 2017 the lower hose pops off and leaks anti
  freeze Perform I must replace it for $1400? Requesting a proffesional See another shop.

  Get the hose and clamp replaced.

 73. would dejting three dejting law dejting cultural dejting fire dejting
  certain dejting structure dejting write dejting either dejting
  together dejting including dejting bring dejting
  majority dejting various dejting firm dejting bad dejting key dejting everybody dejting item dejting choose dejting car dejting season dejting send dejting
  decade dejting blue dejting notice

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *